แนวคิดใหม่ของการเรียนการสอน

Smart Classroom พัฒนาการใหม่ของการศึกษา

การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เทคโนโลยีต่างๆ ของโลกนั้นถูกพัฒนาขึ้นไปอย่างก้าวกระโดด รวมไปถึงรากฐานสำคัญของโลก ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ “ระบบการศึกษา” ซึ่งการเข้ามาของยุคดิจิทัล ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ของการเรียนการสอนที่มีชื่อว่า “Smart Classroom”

Smart Classroom คือการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมภายในห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดต่อการเรียนรู้ โดยการนำนวัตกรรม เครื่องมือที่ทันสมัย และมัลติมีเดียต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในห้องเรียน

ยกตัวอย่างเช่น ระบบนำเสนอการเรียนการสอนผ่านจอมอนิเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหรือแท็บเล็ตสำหรับผู้เรียน เครื่องปรับอากาศภายในห้อง และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อก่อให้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย Smart Classroom นั้นจะถูกสร้างขึ้นมาได้ จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญทั้ง 5 ดังนี้

1. S: Showing การมีเทคโนโลยีที่ผู้สอนต้องการจะนำเสนอออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่นอุปกรณ์มัลติมีเดียต่างๆ อย่าง คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ รวมไปถึงซอฟแวร์จำเป็นต่างๆ
2. M: Manageable การมีระบบการบริหารด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน เครื่องปรับอากาศ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
3. A: Accessible สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ของห้องเรียนได้โดยผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น eBook ประกอบบทเรียน หรือ การเรียนการสอนแบบย้อนหลัง
4. R: Real-time interactive ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กันผ่านทางเทคโนโลยีภายในห้องเรียนได้
5. T: Testing การมีบททดสอบที่สามารถวัดระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดใหม่ของการเรียนการสอน

โดย Smart Classroom ถือเป็นการยกระดับของการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม มีจุดเด่นที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอนโดยมีมัลติมีเดียต่างๆ เป็นสื่อกลาง อีกทั้งผู้สอนยังสามารถวัดผลลัพท์ และตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของ Smart Classroom ก็ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ภายในห้องประชุมของสถานประกอบการต่างๆ เพื่อยกระดับความเข้าใจระหว่างผู้สื่อสาร และผู้รับสารด้วยเช่นกัน

แนวคิดของ Smart Classroom นั้นถูกคิดค้นขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนนั้นได้รับสารอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด รวมถึงขยายขอบเขตของการเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด การเข้ามาของยุคดิจิทัลที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญ จึงทำให้ Smart Classroom สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

โดยการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีกับ Smart Classroom นั้น สามารถสร้างข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมได้ ดังนี้

1. ขอบเขตของการเรียนรู้มีไม่จำกัด
ในระหว่างการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมของสิ่งที่เรียนได้ในทันที ทำให้เปิดกว้างต่อการคิดและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงตัวผู้สอนเองก็สามารถนำเสนอข้อมูลสมทบเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกัน

2. การประมวล Data จากตัวผู้เรียน
ระบบสามารถบันทึกสถิติต่างๆ ของผู้เรียนเอาไว้ได้อย่างเป็นดี เช่น ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนขณะอยู่ในห้องเรียน หรือคะแนนจากผลการทดสอบต่างๆ ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ และออกแบบแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถติดตามระดับความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อการให้คำปรึกษาได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

3. เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้จากทุกที่
ในกรณีที่ต้องการทบเทียนบทเรียน หรือดูการเรียนการสอนแบบย้อนหลัง ก็สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่เพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไว้เท่านั้น

ปัจจุบัน Smart Classroom กำลังได้รับความนิยม และได้มีการนำแนวคิดนี้ไปใช้ภายในสถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อให้เหล่านักเรียนมีสภาพแวดล้อมในการศึกษาที่เหมาะสม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ดีที่สุด

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ newberryfordinc.com

Releated